Orange-footed scrubfowl (Megapodius reinwardt)Orange-footed scrubfowl (Megapodius reinwardt)Orange-footed scrubfowl (Megapodius reinwardt)