Whitehead's Trogon (Harpactes whiteheadi) maleWhitehead's Trogon (Harpactes whiteheadi) maleWhitehead's Trogon (Harpactes whiteheadi) maleWhitehead's Trogon (Harpactes whiteheadi) maleWhitehead's Trogon (Harpactes whiteheadi) maleWhitehead's Trogon (Harpactes whiteheadi) femaleWhitehead's Trogon (Harpactes whiteheadi) female