Masked Tityra- Tityra semifasciata

13 photos
Masked Tityra- Tityra semifasciata

Black-crowned Tityra- Tityra inquisitor

2 photos
Black-crowned Tityra- Tityra inquisitor

Black-tailed Tityra- Tityra cayana

1 photos
Black-tailed Tityra- Tityra cayana