Thank you for your patience while we retrieve your images.
Royal Tern (Thalasseus maximus)Royal Tern (Thalasseus maximus)Ruddy Turnstone (Arenaria interpres)Royal Tern (Thalasseus maximus)Royal Tern (Thalasseus maximus)Great Egret (Ardea Alba) also known as Great White Egret, Common EgretYellow Warbler (Dendroica petechia)Spiny-tailed Iguana (Ctenosaura similis)Melodious Blackbird (Dives dives)Great Kiskadee (Pitangus sulphuratus)Black-necked Stilt (Himantopus mexicanus)Black-necked Stilt (Himantopus mexicanus)Tricolored Heron (Egretta tricolor)American White Ibis (Eudocimus albus) immatureTricolored Heron (Egretta tricolor)American White Ibis (Eudocimus albus) immatureAmerican White Ibis (Eudocimus albus) immatureGreat-tailed Grackle (Quiscalus mexicanus)Ovenbird (Seiurus aurocapillus)Mangrove Warbler (Dendroica petechia)