White-tailed Kite- Elanus leucurus

3 photos
White-tailed Kite- Elanus leucurus

Swallow-tailed Kite- Elanoides forficatus

8 photos
Swallow-tailed Kite- Elanoides forficatus

Brahminy Kite- Haliastur indus

3 photos
Brahminy Kite- Haliastur indus

Red Kite- Milvus milvus

1 photos
Red Kite- Milvus milvus

Black Kite- Milvus migrans

1 photos
Black Kite- Milvus migrans

Snail Kite- Rostrhamus sociabilis

9 photos
Snail Kite- Rostrhamus sociabilis

Black-shouldered Kite- Elanus axillaris

5 photos
Black-shouldered Kite- Elanus axillaris

Plumbeous Kite- Ictinia plumbea

10 photos
Plumbeous Kite- Ictinia plumbea

Double-toothed Kite- Harpagus bidentatus

1 photos
Double-toothed Kite- Harpagus bidentatus

Pearl Kite- Gampsonyx swainsonii

1 photos
Pearl Kite- Gampsonyx swainsonii