Why We Love Birds | Snail Kite- Rostrhamus sociabilis